नांदेडच्या चौकीदार बाबुराव पवार यांची शासकिय प्रकल्प अधिकारी किनवट यांनी केली सेवेतुन सक्तीने सेवानिवृत्ती…

नांदेड – महेंद्र गायकवाड

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट जिल्हा नांदेड या कार्यालयांतर्गत आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह, नांदेड क्र. 02 जि. नांदेड येथील बाबुराव उमाजी पवार (चौकीदार) हे सतत अनधिकृतरित्या गैरहजर राहिल्याने मा. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट यांचे आदेश क्र.2588 दि.08/09/2016  नुसारदि. 22/11/2014 पासुन शासकिय सेवेतुन सक्तीने सेवानिवृत्ती केली आहे.

सदर आदेशाची प्रत संबंधीत गृहपाल आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह, नांदेड क्र. 02 जि. नांदेड यांना संबंधीतास तामिल करण्यासाठी पाठविण्यात आली होती. पवार हे त्यांच्या कार्यरत असताना ज्याठिकाणी राहत होते त्या निवासाच्या ठिकाणी गेले असता त्या ठिकाणी ते राहत नसल्याचे निदर्शनास आले. आणि सदर आदेशाची संबंधीतास तामिल करता आली नसल्याचे कळविले आहे.

संबंधीताच्या वैयक्तिक नस्तीमधुन दिसुन आलेल्या दस्ताऐवजानुसार त्यांचे मुळ गांव मु.सायाळवाडी पो.निमगांव ता.हदगांव जि. नांदेड येथे या र्यालयामार्फत सदर आदेशाची संबंधीतास तामिल करणसाठी प्रतिनिधी पाठविले असता तेथील पोलिस पाटिल रामराव धर्मा राठोड यांनी संबंधीताने सुमारे 15 वर्षापुर्वीपासुनच त्यांचे मुळ गांव सोडले असल्याचे लिखीत स्वरुपात कळविले आहे.

तरी या बातमीद्वारे पवार यांना पुन्हा अंतिमरित्या कळविण्यात येते की आपण या बात्मीची दखल घ्यावी आणि सात दिवसात याबाबत आपले उत्तर सादर करावे अन्यथा आपल्याला सेवानिवृत्तीविषयी लाभाची गरज नाही असे समजून सदर प्रकरण आपणास दिलेल्या मुदतीअंती बंद करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी असे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट जिल्हा नांदेड यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here