अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचे जिल्ह्यातील पालीका निवडणूकी संदर्भात आवाहन…प्रभाग रचना हरकतींसाठी १४ मे ही अंतिम तारीख.

आकोट, संजय आठवले

अकोला जिल्ह्यातील नगर पालीकांचे निवडणूकी संदर्भात जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यानी नागरीकाना सुचित करुन प्रभाग रचनेबाबत सुचना व हरकतींसाठी १० मे ते १४ मे हा कालावधी निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केल्याची माहीती दिली आहे. त्यानुसार नागरीकानी पालीका प्रभाग रचनेबाबत आपल्या सूचना व हरकती विहित कालावधीत दाखल करण्याचे त्यांनी आवाहन केले आहे.

या संदर्भात आपल्या आवाहनात जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यानी म्हटले आहे कि, मा.राज्य निवडणुक आयोगाने अकोला जिल्ह्यातील अकोट, बाळापुर, मुर्तिजापुर
व तेल्हारा नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी दिनांक २२/०२/२०२२ रोजी प्रभाग | रचना कार्यक्रम निर्गमित केला होता. सदर कार्यक्रमानुसार आक्षेप व हरकतीचा कालावधी दिनांक १०/०३/२०२२ ते दिनांक १७/०३/२०२२ असा होता. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने SLP क्र १९७५६/२०२१ मधील दिनांक ०४/०५/२०२२ च्या आदेशास अनुसरुन राज्य निवडणुक आयोगाच्या दिनांक १०/०३/२०२२ रोजी सुरु असलेल्या टप्प्यांपासून निवडणुकांची | कार्यवाही त्वरित सुरु करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मा. राज्य निवडणूक आयोगाने | दिनांक ०६/०५/२०२२ रोजीचे पत्रान्वये कळविले आहे. सोबतच पत्रासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट २ ( ब वर्ग नगरपरिषद, अकोट, मुर्तिजापुर व बाळापुर) परिशिष्ट ३ (क वर्ग नगरपरिषद तेल्हारा) नुसार आक्षेप हरकतींच्या टप्प्यापासून सुधारित कार्यक्रमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

त्यानुसार अकोट, बाळापुर, मुर्तिजापुर व तेल्हारा नगरपरिषद क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी याव्दारे सुचना देण्यात येते की, प्रारुप प्रभाग रचनेवरील हरकती व सूचना दिनांक १० मे २०२२ ते दिनांक १४ मे २०२२ पर्यंत जिल्हाधिकारी अकोला विचारात घेतील.

मसुद्यास ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील त्यांनी त्या हरकती सकारण मुख्याधिकारी नगरपरिषद अकोट, बाळापुर, मुर्तिजापुर व तेल्हारा यांचेकडे मंगळवार दिनांक १० मे २०२२ ते शनिवार दिनांक १४ मे २०२२ या कालावधीत (दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत ) लेखी सादर कराव्यात. उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी विचारात • घेणार नाहीत. हरकती व सूचना दाखल करणाऱ्या नागरिकांना सुनावणीकरिता उपस्थित राहण्यांसाठी स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल.

नगरपरिषदेच्या क्षेत्राच्या प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपरिषद प्रशासन विभाग, संबंधित तहसिल कार्यालय व संबंधित नगरपरिषदेच्या कार्यालयात तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपरिषद अकोट, बाळापुर, मर्तिजापुर व तेल्हारा यांचे वेबसाईटवर उपलब्ध राहतील..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here